Boerma Reclame
Boerma Reclame

Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Boerma Reclame B.V. verwerkt voor al haar relaties (zoals opdrachtgevers en leveranciers). Indien u een opdracht of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Ons advies aan u is om kennis te nemen van onderstaande:

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van Boerma Reclame B.V., gevestigd aan de Kleiweg 108, 2801 GJ te Gouda, bereikbaar via het centrale telefoonnummer +31 182 631222 of via het algemene e-mailadres info@boermareclame.com.

VERWERKING

In het kader van een opdracht of anderszins kán Boerma Reclame B.V. een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • (post)adres(sen)
  • telefoonnummer(s)
  • e-mail gegevens
  • bankrekeningnummer

Uiteraard is het ook mogelijk dat er overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

DOEL

Het doel is te allen tijde de opdracht of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van Boerma Reclame B.V. in goede orde uit te voeren. Een ander doel kan zijn het ontvangen van een Boerma Reclame nieuwsbrief waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven en ook altijd weer kan afmelden. Tenslotte kan het zijn dat klanten rechtstreeks benaderd worden voor een individueel advies. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens kunnen wel binnen Boerma Reclame B.V. gebruikt worden door andere medewerkers.

OPZEGGING EN INTREKKING

Betrokkene kan te allen tijde zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, geadresseerd aan bovenstaande gegevens. Voor het uitschrijven van een nieuwsbericht kan men de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief gebruiken. Hierdoor wordt het e-mailadres en de naam uit de mailinglist verwijderd.

BEWAARTERMIJNEN

Boerma Reclame B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien de informatie ook op lange termijn van belang kan zijn. Denk hierbij aan wijzigingen of service & support aan voor de klant grafisch ontworpen zaken of ontworpen en gebouwde websites. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel persoonsgebonden informatie. Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.

BEVEILIGING

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Boerma Reclame B.V. een streng en strikt beleid omtrent veiligheid, zoals updates, persoonlijke wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s, tweetraps authenticatie, bewustwording, attenderen op phishing en andere cybercrime.

INZAGE, VERWIJDEREN, OVERDRACHT, KLACHTEN EN VRAGEN

Via het algemeen e-mailadres info@boermareclame.com kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit te allen tijde gericht worden aan info@boermareclame.com; Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan info@boermareclame.com; Alle overige vragen en toelichtingen welke gewenst zijn, kunnen aan het e-mailadres info@boermareclame.com verzonden worden. Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

WIJZIGINGEN

Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website boermareclame.com

Boerma Reclame / Voor frisse vormgeving / Kleiweg 108 / 2801 GJ Gouda / 0182 631222 / contact / Kvk: 30214925 / Privacybeleid

Boerma Reclame

Voor frisse vormgeving
Kleiweg 108 / 2801 GJ Gouda
0182 631222 / contact

Kvk: 30214925 / Privacybeleid